Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10316/102554
Title: Prefixes in the history of Portuguese: a semantic and cognitive approach
Other Titles: Os prefixos na historia do portugués: unha aproximación semántica e cognitiva
Authors: Carvalho, Maria José 
Keywords: Derivation and cognition; diachronic derivational morphology; polysemy and derivation; prefixes; Derivación e cognición; morfoloxía derivativa diacrónica; polisemia e derivación; prefixos
Issue Date: 2015
Serial title, monograph or event: Estudos de Linguistica Galega
Volume: 8
Issue: 0
Abstract: Based on a medieval corpus, the article analyzes the evolution and the historic behavior of the prefixes a(d)-, re-, en-, des- and es- in certain lexical items, aiming to assess the semantic and cognitive motivations of the derivational change, as well as its direction. A contrast is made between the morpho-semantic variation of these prefixes in medieval Portuguese and in modern European Portuguese (including dialectal varieties), emphasizing questions of productivity, redundancy, recategorization, polysemy, and semantic specialization. We conclude that the motivations for derivational changes, normally semantic and cognitive, are extremely important, and require the inclusion of a diachronic perspective and of diatopic variation in any systematic study on Portuguese derivational morphology.
A partir dun corpus medieval, o artigo analiza a evolución e o comportamento histórico dos prefixos a(d)-, re-, en-, des- e es- en determinadas unidades léxicas, co obxectivo de avaliar a importancia das motivacións semánticas e cognitivas no cambio derivativo, así como de determinar a dirección deste. Establécese unha comparación entre a variación morfosemántica deses prefixos no galego-portugués medieval e no portugués europeo contemporáneo (incluíndo variedades dialectais), incidindo en cuestións de produtividade, redundancia, recategorización, polisemia e especialización semántica. Conclúese que as motivacións para os cambios derivativos, xeralmente semánticas e cognitivas, son extremadamente importantes e requiren a inclusión tanto dunha perspectiva diacrónica como da variación diatópica en calquera estudo sistemático da morfoloxía derivativa do portugués.
URI: https://hdl.handle.net/10316/102554
ISSN: 1989-578X
1889-2566
DOI: 10.15304/elg.8.2608
Rights: openAccess
Appears in Collections:I&D CELGA - Artigos em Revistas Internacionais

Show full item record

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Feb 19, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Mar 2, 2024

Page view(s)

51
checked on Feb 27, 2024

Download(s)

45
checked on Feb 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons