Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/42076
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSantos, Boaventura de Sousa-
dc.contributor.authorMartins, Bruno Sena-
dc.contributor.authorCoimbra, Natércia-
dc.date.accessioned2017-06-23T11:24:37Z-
dc.date.available2017-06-23T11:24:37Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn2080-9476por
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10316/42076-
dc.description.abstractPortugalska Wojna Kolonialna to walka miêdzy portugalskimi si³ami zbrojnymi kraju i ruchami narodowo-wyzwoleñczymi w afrykañskich koloniach Portugalii w latach 1961–1974. Prezentowany artyku³ odwo³uje siê do rezultatów badañ niezakoñczonego jeszcze projektu badawczego i przedstawia relacje niepe³nosprawnych weteranów wojennych, bêd¹cych bezpoœrednimi uczestnikami, a zatem twórcami uprzywilejowanego œwiadectwa zdarzeñ, pozwalaj¹cego odkryæ wa¿ne biograficzne i historyczne konteksty Wojny Kolonialnej, która pozostawi³a po sobie d³ugotrwa³e i bolesne blizny w portugalskim spo³eczeñstwie.por
dc.language.isoengpor
dc.publisherUniwersytetu Gdańskiegopor
dc.rightsopenAccesspor
dc.titleDisabled veterans and the Portuguese Colonial War: lives scarred by historypor
dc.title.alternativeNiepełnosprawni weterani i portugalska wojna kolonialna – życie naznaczone przez historiępor
dc.typearticle-
degois.publication.firstPage170por
degois.publication.lastPage176por
degois.publication.issue5por
degois.publication.locationGdañskpor
degois.publication.titleNiepełnosprawność: Dyskursy pedagogiki specjalnejpor
degois.publication.titleDisability: Discourses of special educationpor
dc.relation.publisherversionhttp://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archives.htmlpor
dc.peerreviewedyespor
uc.controloAutoridadeSim-
item.fulltextCom Texto completo-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFaculdade de Economia, Universidade de Coimbra-
crisitem.author.researchunitCentre for Social Studies-
crisitem.author.researchunitCentre for Social Studies-
crisitem.author.parentresearchunitUniversidade de Coimbra-
crisitem.author.parentresearchunitUniversidade de Coimbra-
crisitem.author.orcid0000-0003-3359-3626-
crisitem.author.orcid0000-0003-3367-9155-
Appears in Collections:I&D CES - Artigos em Revistas Internacionais
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Disabled veterans and the Portuguese Colonial War_lives scarred by history.pdf615.15 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 50

424
checked on Jun 2, 2020

Download(s)

59
checked on Jun 2, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.