Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/106084
Title: Food Frontiers : An academically sponsored new journal
Authors: Wang, Li‐Shu
Simal‐Gandara, Jesus
Du, Ming
Lu, Baiyi
Quiles, José L.
Chen, Zhen‐Yu
Hennig, Bernhard
Wang, Mingfu
Xiao, Hang
Arcot, Jayashree
Yue, Tianli
Zheng, Baodong
Zou, Xiaobo
Marunaka, Yoshinori
Ai, Lianzhong
Bai, Weibin
Battino, Maurizio
Giampieri, Francesca
Georgiev, Milen I.
Liao, Xiaojun
Guven, Esra Capanoglu
Ismail, Amin
Jafari, Seid Mahdi
Li, Chuan
Mocan, Andrei
Wang, Jing
Sun, Congde
Xu, Bruce Baojun
Yin, Junyi
Zengin, Gökhan
Delmas, Dominique
Daglia, Maria
Campos, Maria G. 
Chen, Fang
Xiong, Youling L.
Tundis, Rosa
Nie, Shaoping
Xiao, Jianbo
Issue Date: 2020
Publisher: Wiley-Blackwell
Serial title, monograph or event: Food Frontiers
Volume: 1
Issue: 1
URI: http://hdl.handle.net/10316/106084
ISSN: 2643-8429
2643-8429
DOI: 10.1002/fft2.8
Rights: openAccess
Appears in Collections:FFUC- Artigos em Revistas Internacionais
FCTUC Química - Artigos em Revistas Internacionais

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

2
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons